Obecně o ochraně osobních údajů

Obecně o ochraně osobních údajů ve společnosti MATRIX Media s.r.o.

Společnost MATRIX Media s.r.o., IČO 26504740, sídlo a kontaktní adresa: Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1079/40, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 86377 (dále také jen „MATRIX Media“), se zabývá polygrafií, tiskovou reklamou a jinou reklamou pro své zákazníky (dále také jen „zákazníci“).

MATRIX Media je správcem osobních údajů různých kategorií fyzických osob, zejména zákazníků.

MATRIX Media při své činnosti dbá na dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů - s účinností od 25.5.2018 je základním právním předpisem v této oblasti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude dále nazýváno také jen jako „Nařízení“, a dále zákon o ochraně osobních údajů a další právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

MATRIX Media stanovuje svou politiku ochrany osobních údajů s respektem k ústavně garantovanému právu na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobních údajů, ve snaze minimalizovat zásahy do soukromého a osobního života těch, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

V rámci politiky ochrany osobních údajů MATRIX Media volí vhodná technická a organizační opatření, aby zajistilo úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů odpovídajících danému riziku. Mezi tato opatření patří opatření fyzická, softwarová, hardwarová, ale např. i v oblasti zaměstnanecké jako je stanovení závazných pravidel pro postup zaměstnanců zpracovávajících osobní údaje apod.

V návaznosti na čl. 12 Nařízení a následující jsou v této sekci „OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ obsaženy informace, které mají být poskytnuty subjektům osobních údajů, a to konkrétně informace pro zákazníky (viz INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ).